กองทัพเรือ บทความ

ฝูงบิน 1หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร

ในปี พ.ศ. 2536 กองทัพเรือมีความต้องการจัดหาเครื่องบินขึ้น-ลงทางดิ่งสำหรับประจำการบน ร.ล.จักรีนฤเบศร เพื่อเป็นกำลังหลักในการป้องกันภัยคุกคามทั้งจากทางเรือและทางอากาศในขณะที่ออกปฎิบัติภารกิจในทะเลลึก ซึ่งกำลังทางอากาศจากฐานบินบนบก ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2538 กองทัพเรือได้เริ่มโครงกาจัดหาเครื่องบินขึ้น-ลงทางดิ่งแบบ AV-8 S Harrier จำนวน 9เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ประจำการในกองทัพเรือสเปน รวมถึงการฝึกบิน และอบรมเจ้าหน้าที่ช่างเพื่อเตรียมปฎิบัติการกับเครื่องบินชนิดนี้ด้วย โดยทำการลงนามทำสัญญาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน กองทัพเรือเครื่องบิน AV-8 S จากทร.สเปนในวันที่ 25 ต.ค. 2539 จำนวน 9เครื่อง ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการบินกับเครื่องบิน AV-8 Harrier ของนักบินนาวีไทย

ในด้านการฝึกบินเพื่อรองรับโครงการนี้กองทัพเรือได้จัดส่งนักบินไอพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนักบินชุดแรกได้เริ่มทำการฝึกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 สำเร็จหลักสูตรในเดือนเมษายน พ.ศ. 2539 และเริ่มทำการฝึกบินกับเครื่อง AV-8Sที่ประเทศในสเปน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2539ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 นักบินชุดที่สองได้ทำการฝึกบินที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 สำเร็จหลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540และเดินทางไปทำการฝึกบินที่ประเทศสเปนกับเครื่อง AV-8 S ในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน จนกระทั่งเรือเดินทางกลับจึงได้มาทำการฝึกบินต่อที่ประเทศไทย ส่วนนักบินชุดที่สาม ได้เดินทางไปรับการฝึกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 และสำเร็จหลักสูตรเดินทางกลับประเทศไทยปลายปี พ.ศ. 2541

เครื่องAV-8 S Harrier เดินทางจากประเทศสเปนพร้อมกับ ร.ล.จักรีนฤเบศร ถึงประเทศไทยในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯรัชกาลที่9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9ได้เสร็จทรงเจิม ร.ล.จักรีนฤเบศรและอากาศยานประจำ ร.ล.จักรีนฤเบศร

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 13 =